Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W sumie 17% pacjentów było czarnych, 71% miało genotyp IL28B inny niż CC, a 17% miało marskość wątroby. W badaniu FISION z 666 pacjentów z pierwotnie przebadanym genotypem 2 lub 3, 527 poddano randomizacji, a 499 rozpoczęło leczenie (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Demograficzna i wyjściowa charakterystyka kliniczna pacjentów była zrównoważona między dwiema grupami badawczymi w badaniu FISJA (Tabela 1). W sumie 20% pacjentów w grupie sofosbuwiru i 21% pacjentów w grupie otrzymującej peginterferon miało marskość.
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedź w trakcie i po zakończeniu okresu leczenia. Wszyscy pacjenci otrzymujący sofosbuwir w dwóch badaniach wykazywali szybkie i znaczne obniżenie poziomów HCV RNA w surowicy. Nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości spadku poziomu RNA HCV podczas leczenia na podstawie genotypu HCV, rasy, genotypu IL28B lub obecności lub braku marskości. Do drugiego tygodnia leczenia 91% pacjentów z zakażeniem genotypem 1, 4, 5 lub 6 i 92% pacjentów z zakażeniem genotypem 2 lub 3 w grupach sofosbuwir miało poziom RNA HCV mniejszy niż 25 IU na mililitr. Do 4. tygodnia proporcje pacjentów z tym obniżonym poziomem HCV RNA wynosiły 99%, a nieco mniej niż 100% (99,6%), odpowiednio, wskaźników utrzymywanych przez cały okres leczenia (Tabela 2). Wskaźniki odpowiedzi podczas pierwszych tygodni leczenia były niższe u pacjentów otrzymujących peginterferon-rybawirynę bez sofosbuwiru.
Spośród 580 pacjentów otrzymujących sofosbuwir w dwóch badaniach, pacjent w badaniu FISION miał przełom wirusa w 8. tygodniu leczenia. Stężenie sofosbuwiru w osoczu u tego pacjenta było w tym czasie niewykrywalne, co sugeruje nieprzestrzeganie zaleceń.
Badanie NEUTRINO
Łącznie 295 z 327 pacjentów (90%, 95% przedział ufności [CI], 87 do 93) z genotypem 1, 4, 5 i 6 HCV miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną 12 tygodni po leczeniu (Tabela 2). Dwustronny test dokładny z jedną próbką ustalił główny punkt końcowy skuteczności wyższości sofosbuwiru plus peginterferon-rybawiryna, w porównaniu z skorygowanym historycznym odsetkiem odpowiedzi wynoszącym 60% (P <0,001).
Rysunek 1. Ryc. 1. Stawki podtrzymywanej odpowiedzi wirusologicznej w badaniach NEUTRINO i FISION, według podgrupy i czynników wyjściowych. Pozycja każdego trójkąta lub kwadratu wskazuje na częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 12 tygodniach od zakończenia leczenia, która składała się z sofosbuwiru z peginterferonem alfa-2a i rybawiryną (SOF + PEG + RBV) dla wszystkich pacjentów w badaniu NEUTRINO w pojedynczej grupie oraz peginterferon alfa-2a z rybawiryną (PEG + RBV) lub sofosbuwirem i rybawiryną (SOF + RBV) w randomizowanym badaniu FISJA
[więcej w: lewomepromazyna, propolis, polcortolon ]
[patrz też: medicover pulawska, syrop acodin, pallotyni lublin ]

Tags: , ,

No Responses to “Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 5”

 1. Inga Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Stomatolog Kraków[...]

 2. Miłosz Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 3. Dominik Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rwa kulszowa[...]

 4. Anna Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: medicover pulawska pallotyni lublin syrop acodin